Рекомендації щодо збереження здоров'я

На сучасному етапі реформаційних перетворень в Україні здоров'я громадян є одним із складників національного розвитку.

У зв'язку з цим збереження та зміцнення здоров'я молоді є одним із головних завдань соціальної програми нашої держави. Для розв’язання цього завдання необхідно сформувати у школярів стійку мотивацію до здорового способу життя, здійснити комплекс здоров’язберігаючих заходів, спрямованих на усвідомлення ними цінності свого здоров'я.

Здоров’я дітей майже на 50% залежить від умов їхнього життя. Дитина в школі не тільки навчається, а й харчується, розважається, відпочиває, займається спортом. Тобто час, проведений у навчальному закладі, витрачається не лише на розумову активність. "Навчаємо не за рахунок здоров’я!" - таким повинен бути девіз кожного навчального закладу.

Завданнями школи на даному етапі є:

 • формування в учнів свідомого ставлення до життя і здоров’я;
 • вироблення в учнів навичок здорового способу життя;
 • формування здоров’язберігаючої компетентності школярів.

Головною умовою покращення здоров’я учнів є створення здоров’язберігаючого середовища, головними ознаками якого є:

 • оптимальне поєднання методів, форм, засобів навчання та виховання, їх відповідність віковим особливостям школярів;
 • дослідження впливу нових навчально-методичних засобів навчання на здоров’я учнів;
 • дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження;
 • забезпечення емоційно сприятливої атмосфери навчання;
 • формування в учнів та їх батьків культури здоров’я.

Більшість педагогічних колективів району переорієнтовує організацію навчально-виховного процесу на формування гармонійно розвиненої особистості, становлення її фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я, формування культури здоров’я і потреби здорового способу життя. Для багатьох навчальних закладів оздоровлення школи починається із впровадження здоров’язберігаючої педагогіки. Створюються різні моделі шкіл сприяння здоров’ю, які забезпечують необхідні умови для успішного впровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я учнів, серед яких останнім часом виокремилася нова група – здоров’язберігаючі технології:

 • технології навчання здоров’ю- гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання;
 • оздоровчі технології- спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення ресурсів здоров’я: фізична підготовка, загартування, музична терапія;
 • виховання культури здоров’я– виховання в учнів особистісних якостей, які сприять збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

У школі забезпечується такі умови для покращення здоров’я учнів:

 • створюється позитивний психологічний мікроклімат, який ефективно впливає на процес навчання, виховання та здоров'я дітей;
 • у навчально-виховний процес втілюються новітні методики та програми для подальшого збереження та зміцнення здоров'я школярів;
 • створюється інформаційний простір з питань збереження здоров'я дітей;
 • навчальні уроки та позакласні заходи носять характер здоров'язберігаючих на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • підвищується валеологічна культура харчування: у раціоні учнів свіжі овочеві салати, фрукти свіжі і сушені, фіточай, соки;
 • підвищується рухова активність: фізкультхвилинки на уроках, корегуючи зарядка, ігри на перервах, проводяться Дні здоров'я, години здоров'я, спортивні свята;
 • дотримування санітарно-гігієнічного режиму школи: тепловий, повітряний, вологе прибирання;
 • посилюється медико-педагогічний контроль за організацію занять з фізичної культури з урахуванням стану здоров'я дітей, фізичного розвитку та фізичної підготовленості;
 • ведеться боротьба зі стресами в дітей у школі і вдома, проводяться тренінги, рольові ігри: як долати конфлікти, вправи на подолання стресових ситуацій;
 • превентивна педагогіка, що сприяє здоров'язберігаючій компетентності учнів: запобігання явищам соціальної дезадаптації,
 • конфліктності, невиправданої агресії, ризику, аморальної статевої поведінки, вживання наркотичних речовин, скоєння самогубства;
 • забезпечуються умови проведення профілактичних оглядів школярів, дотримуються вимоги санітарно-епідеміологічного нагляду та прав дитини на конфедиційність медичного огляду, проводиться аналіз їх результатів;
 • щорічно за згодою батьків учні оздоровлюються у літніх пришкільних таборах.

З метою формування здово’язберігаючих компетентностей учнів у школі організовані та проводяться наступні заходи:

 • оформлення наочної агітації "Я за здоровий спосіб життя", "Ні шкідливим звичкам", "Ми обираємо здоров’я";
 • забезпечення активного рухового режиму (організація дінамічних перерв, проведення фікультхвилинок);
 • активна робота спортивних секцій з футболу, волейболу, баскетболу, карате, дзюдо, фехтування;
 • створення і робота груп ЛФК;
 • забезпечення раціонального харчування школярів та проведення бесід "Гаряче харчування як чинник збереження здоров’я";
 • залучення працівників лікувальних закладів, просвітницьких центрів для роботи з дітьми та батьками за темами "Гармонійний розвиток особистості", "Виконання режиму дня як спосіб раціонального навантаження організму школяра". "Гармонійний розвиток особистості", "Методи профілактики захворювань ротової порожнини. Щоденний догляд за зубами";
 • щомісяця проведення "Єдиних днів медичної інформації";
 • оформлення в класних кімнатах куточків здоров’я.
 • шкільна реклама здоров’я "Способи боротьби з ГРВІ"
 • проведення КВК "Физкульт-привет – вредным привычкам нет", вікторин, ролевих ігор,
 • проведення класних годин "Курс на здоровий спосіб життя", "Алкоголь та його наслідки", "Откуда берутся вредные привычки", "Про шкоду для здоров’я наркотиків, токсинів" "Алкоголь, куріння та репродуктивне здоров’я", "Особиста гігієна і здоров’я", "Про режим дня учнів ЗНЗ", "Я здоровье берегу – сам себе я помогу" тощо;
 • проведення акцій "Школярі за здорове майбутнє", "Заміни цигарку на цукерку", "День без паління" тощо;
 • бесід на тему здорового способу життя, про шкідливість куріння, алкоголя, наркотиків;
 • засідання круглих столів "Закалювання як спосіб збереження
 • здоров’я", "Шкідливі звички", "Поняття про фізіологічну та соціальну зрілість людини", "Судове засідання. Право дитини на життя"
 • тематичні місячники "Здорове покоління";
 • співпраця з волонтерами Християнсько – духовного товариства
 • (тематика виступів спрямована на формування здоров’я тіла та душі);
 • виступи шкільних лялькових театрів "Подытожим" та "Умные детки", агітбригад "Здоровий спосіб життя – норма життя", волонтерських груп;
 • виконання учнями проектних робіт "Создание антитабачной, антиалкогольной рекламы", "Визнач ступень своєї дорослості", "Бажаю другові добра", "Що впливає на здоров’я підлітків", "Зростаємо здоровими", "Вчимося бути здоровим" та інших;
 • свята "День родини" (у межах свята – спортивні змагання "Папа, мама, я – спортивная семья", "Папы and сыночки");
 • організація у бібліотеках виставок – концепцій "Здоровий дух – здорове тіло", "Азбука здоров’я";
 • демонстрація дослідів "Осідання тютюнового диму в легенях при курінні";
 • відеолекторій для батьків та дівчат – підлітків "Профілактика раку жіночих статевих органів";
 • розповсюдження інформаційно-просвітницької літератури.

Використовуються різноманітні форми роботи для підготовки педагогів до такої діяльності:

 • семінари-тренінги
 • семінари-практикуми,
 • майстер-класи,
 • ділові ігри,
 • лекції-діалоги,
 • педагогічні наради,
 • анкетування.

Мета цих форм не тільки удосконалення знань і вмінь у роботі з дітьми, а й удосконалення самого педагога як особистості, установка позитивного погляду на життя.

Велику увагу педагоги району приділяють збереженню і зміцненню фізичного здоров’я дітей у процесі занять. З метою профілактики втомлюваності, створення позитивного відношення у процесі навчання, на кожному занятті проводяться фізкультхвилинки, пальчикова гімнастика, гімнастика для очей.

Кожна фізкультпауза проводиться в ігровій формі. Мотивація здорового способу життя, форми та методи його формування, збереження та зміцнення в повному обсязі закладено в шкільних програмах з біології, основ здоров’я, фізичного виховання, МСП.

На уроках учні не тільки отримують певний запас знань, але й на практиці застосовують отримані знання для профілактики серцево-судинних захворювань, захворювань органів дихання, травлення тощо, проведення і надання першої медичної допомоги при травмах, кровотечах, дотримання правил особистої гігієни, правила поведінки на воді та поблизу водоймищ, додержання режиму харчування.

Учителі використовують методи активного та інтерактивного навчання, намагаються створити на кожному уроці ситуації успіху, емоційного комфорту, що безумовно є профілактичної мірою психологічного травматизму, стресу, неврозів.

Врахування індивідуальних навчальних здібностей учнів також приводить до створення комфортної атмосфери, виховує культуру розумової праці.

Кiлькiсть переглядiв: 102